Sunday, October 29, 2006

Sijil Layak Menduduki Sementara

Dalam beberapa perbincangan, telah timbul persoalan samada Sijil Layak Menduduki Sementara itu ujud atau tidak dari segi perundangan. Adakalanya, pandangan individu yang cukup teransang menimbulkan masalah keyakinan kepada kita sehingga kita terpaksa balik dan menyemak semula Undang-undang Kecil Bangunan (UBBL) bagi mendapatkan kepastian. Jawapan pendeknya? Ya. Sijil Layak Menduduki Sementara itu ada diperuntukkan di bawah UBBL.

Menurut Undang-undang Kecil Bangunan 1984 (UBBL), terma yang tepat bagi Sijil Layak Menduduki adalah Perakuan Kelayakan Menduduki. Terma ini berbeza mengikut pihak-pihak berkuasa tempatan tetapi mempunyai maksud yang sama.

Undang-undang Kecil Bangunan mempunyai peruntukan untuk 2 jenis Perakuan Kelayakan Menduduki Sementara iaitu Perakuan Kelayakan Menduduki Sementara di bawah UBBL 26 (1) dan Perakuan Kelayakan Menduduki Sebahagian di bawah UBBL 27 (1).

Sebelum kita membincangkan Perakuan Sementara/Sebahagian ini, kita perlu melihat kepada Perakuan Kelayakan Menduduki yang penuh terlebih dahulu.

Perakuan Kelayakan Menduduki yang penuh menurut UBBL adalah adalah suatu perakuan yang mesti diberikan apabila 3 syarat dipatuhi.

1. Orang yang berkelayakan semasa kerja itu dijalankan telah memperakui dalam Borang E,
2. Seorang pegawai Pihak Berkuasa Tempatan telah memeriksa bangunan
3. Perkhidmatan perlu berikut telah disediakan.

a. jalan
b. akses
c. pandangan darat
d. tempat letak kereta
e. parit
f. pemasangan alat kebersihan
g. air
h. letrik
i. lif bomba
j. pili bomba
k. pembentungan
l. pembuangan sampah.

Jika struktur klausa ini diamati, Perakuan Kelayakan Menduduki begitu spesifik kepada aspek teknikal bangunan dan mana-mana bangunan yang telah mematuhi ketiga-tiga syarat mesti diberikan Perakuan Kelayakan Menduduki oleh PBT tanpa apa-apa pertambahan syarat yang lain. PBT yang enggan mengeluarkan Perakuan Kelayakan Menduduki apabila ketiga-tiga syarat ini dipatuhi secara konsepnya adalah melanggar undang-undang. PBT juga boleh dianggap sebagai melakukan kesalahan jika ia mengadakan syarat-syarat tambahan baik sebelum atau selepas kelulusan pelan. Namun demikian kita tidak pernah mendengar apa-apa tindakan yang pernah diambil oleh sesiapa ke atas PBT yang enggan atau lambat atau mengenakan syarat tambahan kepada peruntukan UBBL sebelum mengeluarkan Perakuan Kelayakan Menduduki. Ini berlaku kerana dalam Klausa 28 Kesalahan di bawah Akta, hanya orang yang menduduki bangunan tanpa Perakuan Kelayakan Menduduki sahaja yang boleh didakwa. PBT dan pegawai-pegawainya juga mempunyai satu peruntukan keramat di bawah Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam (Akta 198) 1948.

Apakah yang membezakan Perakuan Kelayakan Menduduki Sementara dengan Perakuan Kelayakan Menduduki Sebahagian?

Perakuan Kelayakan Menduduki Sementara adalah kebenaran yang diberikan kepada satu bangunan yang telah siap sepenuhnya menurut 3 syarat seperti kehendak UBBL tetapi dibina dengan ‘penyimpangan kecil’ atau sedikit berbeza daripada pelan yang diluluskan. Penyimpangan kecil’ di sini tidak dijelaskan secara khusus tetapi saya andaikan sebagai merujuk kepada pertambahan ruang yang tidak merubah pelan asal secara signifikan, tidak melanggar syarat-syarat teknikal seperti anjakan sempadan dan unjuran bangunan. Perakuan ini mempunyai had masa 6 bulan untuk pemilik memohon dan mendapatkan kelulusan dan boleh dikenakan deposit berasaskan fee, mengikut budi-bicara PBT. Deposit ini boleh digunakan oleh PBT untuk melaksanakan pematuhan kepada lencongan daripada pelan lulus dan saya mengandaikan ianya boleh digunakan termasuk untuk membayar arkitek untuk memasukkan pelan pindaan atau melakukan pindaan kepada bangunan siap supaya mengikut pelan lulus yang asal. Samada ianya praktikal atau tidak adalah isu yang lain sama-sekali.

Perakuan Kelayakan Menduduki Sebahagian pula adalah kebenaran yang diberikan kepada satu atau lebih bahagian yang telah siap sepenuhnya menurut 3 syarat seperti kehendak UBBL dalam satu bangunan yang besar. Saya berpendapat bahawa peruntukan ini juga terpakai kepada satu atau lebih bangunan-bangunan yang telah siap sepenuhnya menurut 3 syarat seperti kehendak UBBL dalam satu kompleks yang mengandungi beberapa bangunan. Perakuan ini tidak mempunyai tempoh luput, boleh diguna-pakai sehingga keseluruhan bangunan dalam kompleks tersebut siap semuanya dan tidak dikenakan sebarang fee atau deposit.

1 Comments:

At 9:07 AM, Blogger noor hafisza razali said...

Tuan/Puan,

Bolehkah kita mendiami bangunan yang hanya mendapat Perakuan Kelayakan Menduduki Sebahagian?

Mohon nasihat.

Terima kasih.

 

Post a Comment

<< Home